Adatvédelmi Politika (GDPR)

Dr. Fazekas Kinga
Egyéni vállalkozó fogszakorvos

Adatvédelmi Politika

érvényes: 2018. május 25-től

Érintettként Önt, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete („Általános Adatvédelmi Rendelet”, illetve „GDPR”) 13. cikke alapján, adatainak kezelése során széles körű jogok illetik meg Dr. Fazekas Kinga egyéni vállalkozó fogszakorvos (a továbbiakban „Dr. Fazekas Kinga” vagy „Adatkezelő”) adatkezelésére tekintettel. Ezek a jogok a személyes adatok kezelésének átláthatóságát szolgálják, különös tekintettel arra, hogy ki, hogyan, milyen módon, és miért kezeli az adatokat.

1. Az Adatkezelő és elérhetőségei:

Dr. Fazekas Kinga Ildikó
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa
Vállalkozó magánorvos EV7013480
6326 Harta Kossuth L. u. 104.
Tel.: +36 30 6961632
ÁNTSZ engedély sz.: 733-2/2004
Adószám: 63640106-1-23
email: info@fazekasfogaszat.hu

2. Az adatkezelés céljai, jogalapja, a kezelt személyes adatok kategóriái:

2.1. Az adatkezelés jogalapjairól általában

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő a következő jogalapok valamelyikének alapján kezeli:

 1. a) az Ön hozzájárulása,
 2. b) szerződés teljesítése (ha az adatkezelés az Ön és Dr. Fazekas Kinga vagy az Adatkezelő szerződéses partnere között létrejövő szerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges),
 3. c) az Adatkezelő jogi kötelezettségének teljesítése (ha az adatkezelés Dr. Fazekas Kinga uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges),
 4. d) az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, feltéve, hogy ez a jogos érdek Dr. Fazekas Kinga által előzetesen elvégzett érdekmérlegelési teszt alapján az Ön érdekeivel, alapvető jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvez.

2.1.1. Alkalmazott munkatársak munkaüggyel kapcsolatos adatainak kezelése és az Adatkezelő adatszolgáltatási és adatmegőrzési kötelezettsége

A munkaviszony létesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a munkavállaló személyes adatainak nyilvántartása, kezelése, illetve annak az egyéb jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség keretén belül történő továbbítása (pl. NAV). A munkajogi viszony munkavállaló és munkáltató között adatkezelés nélkül nem jöhet létre. A munkatárs a munkaszerződés aláírásával hozzájárul az adatai nyilvántartásához, kezeléséhez és továbbításához. Még a munkaviszony megszűnését követően is különböző jogszabály kötelezi az adatkezelőt bizonyos munkaügyi adatok megőrzésére (többek között pl. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv., valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. tv.). A munkatársak adatait az adatkezelő nem adja ki, kizárólag a munkatárs írásban történt kérésére, saját kezéhez.

A munkaszerződés aláírásával egyidejűleg Dr. Fazekas Kinga munkavállalója tudomásul vette és hozzájárul, hogy az Adatkezelő –  Hartkontír Kft – külső vállalkozást bízott meg a könyvelés teljeskörű szolgáltatásával, aki a fent említett adatok nyilvántartása, kezelése, valamint továbbítása tekintetében eljár. Jogosultságait a vonatkozó jogi rendelkezések szabályozzák.

A kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálatot Dr. Dulai Ilona foglalkozásorvos végzi. Jogosultságait a vonatkozó jogi rendelkezések szabályozzák.

2.1.2. Páciensekkel kapcsolatos adatkezelés

Hozzájárulás

Az adatkezelés jogszerű, ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Az érintett hozzájárulása akkor megfelelő, ha ez az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása.

Szerződés teljesítése

Jogszerű az adatkezelés a Rendelet szerint akkor is, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (páciens), vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (pl. státuszfelvétel, röntgen, egyéb vizsgálatok a kezelési terv elkészítéséhez). A páciensek gyógyítása a fogászati magánorvosi rendelőben a beteg megbízásából végzett szolgáltatás, így az ehhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a páciens és az adatkezelő között létrejött „szerződés” teljesítése. A személyes és egészségügyi adatok kezelése nélkül az elvárt szolgáltatás nem teljesíthető.

Jogi kötelezettség teljesítése

Jogszerű az adatkezelés, ha ez az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A könyvelési folyamatokban túlnyomórészt ezzel a jogalappal találkozhatunk, hiszen a munkabérek számfejtése és kifizetése, az adó- és járulékbevallások mind jogszabályon alapulnak, mint ahogyan a kötelező munkaköri alkalmassági vizsgálat ténye is. Jogi kötelezettség teljesítésén alapul az NEAK felé történő adatkezelés.

Az érintett létfontosságú érdeke

A Rendelet megfelelő jogalapként elfogadja azt az esetet is, amikor az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges. A fogászati tevékenység során ilyen lehet például egy adott egészségügyi kockázat, érzékenységre, allergiára, anamnézisre vonatkozó adatok bekérése és kezelése.

Közhatalmi jogosítvány gyakorlása

Jogszerű az adatkezelés, ha az közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A fogászat esetében ide tartozik a receptíráshoz (NEAK) szükséges adatkezelés, az ennek teljesítéséhez szükséges személyes adatokkal.

Jogos érdek

Végül jogszerű az adatkezelés, ha ez az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek a személyes adatok védelmét teszik szükségessé. Például időpont emlékeztető SMS, e-mail üzenetek küldése a fogászat jogos érdekének tekinthető, miszerint érdekmérlegelés alapján nagyobb érdeke fűződik a rendelőnek a rendelések szervezett ütemezéséhez és a páciensek pontos megjelenéséhez, mint amekkora érdeksérelem jelentkezhet a páciensnél egy, a saját gyógyellátását elősegítő üzenet vételekor.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes személyes adatai egy, vagy több konkrét célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk ugyanakkor figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonásával az adatkezelő visszavonás előtti adatkezelése nem válik jogszerűtlenné. A hozzájárulás visszavonható az 1. pontban megjelölt címre történt írásos üzenetküldéssel. Hozzájárulás nem megadásával ill. annak visszavonásával a páciens további kezelése nem lehetséges, mivel az egyes vizsgálatok és kezelések csak dokumentációs kötelezettséggel lehetségesek.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a hozzájárulások visszavonását a lehető leghamarabb feldolgozza és az ennek megfelelő intézkedéseket megtegye. Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásával érintett adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) összhangban legfeljebb az adatkezelési hozzájárulás visszavonásától számított 25 (huszonöt) napig kezelheti és kezeli a hozzájárulás megadása idején elfogadott célból.

Továbbá felhívjuk a figyelmét arra, hogy bizonyos személyes adatait az Adatkezelő több célból és ezen célokhoz kapcsolódóan eltérő jogalapok alapján is kezelheti. Egy adatkezelés megszűnése nem érinti ugyanannak az adatnak más célokból és jogalapon történő további kezelését, kezeléseit. Ha például az Ön TAJ-számát Dr. Fazekas Kinga az Ön hozzájárulása alapján recept felírása céljából és Adatkezelővel kötött megbízási szerződésének teljesítése végett is kezeli és Ön az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását visszavonja, az Ön TAJ-száma a NEAK-kal kötött szerződés teljesítése végett továbbra is kezelhető marad.

2.2. Bejelentkezés, Anamnézis, Státusz felvétel, Kezelési terv, Kezelési alternatívák, Betegtájékoztatók és Beleegyező nyilatkozatok

Dr. Fazekas Kinga a leendő páciens nevét és telefonszámát orvosi vizsgálat, diagnózis, kezelés, ill. képalkotó eljárás elvégzése idejéig kezeli; az adatkezelés jogalapja ennek megfelelően a bejelentkezéshez szükséges lépések megtétele (szerződés teljesítése).

 1. a) A bejelentkezés során a leendő páciensnek lehetősége van arra, hogy a neve mellett a telefonos, elérhetőségét is az ajánlatot készítő rendelő személyzete részére megadja, hogy időpont pontosítás ill. módosítás céljából elérhető legyen. Ezen elérhetőségeknek vagy ezen elérhetőségek valamelyikének a megadásával a leendő páciens hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a fent körülírt célból a nevét, a telefonszámát kezelje (adatkezelés jogalapja: hozzájárulás).

Dr. Fazekas Kinga a rendelkezésére bocsátott elérhetőségi adatokat valamint a leendő páciens nevét a jelen alpontban foglalt célból a leendő páciens hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az kezelési terv érvényességi idejének lejártáig kezeli.

 1. b) Dr. Fazekas Kinga kérésre, kezelési tervet készít a leendő páciens részére a leendő páciens státusz-beli adottságai és igényei alapján. A kezelési terv érvényességi idején belül a páciensnek lehetősége van a kezelési tervben foglaltakat átgondolni és az abban szereplő kezeléseket, ill. fogpótlást az ajánlat szerinti paraméterekkel, feltételekkel az Adatkezelőtől megrendelni. A kezelési terv elkészítéséhez részletes státuszfelvétel és anamnézis felállítása szükséges, melynek alapfeltétele a leendő páciens nevének, címének, telefon számának, TAJ-számának ill. születési idejének megadása. Ezen személyes adatok hiányában az Adatkezelőnek nem áll módjában a vizsgálatokat, ill. kezelési tervet elkészíteni. A hozzájárulás visszavonása az 1. pontban levő elérhetőségen, írásban jelezhető.

2.3. Szerződéskötés, szerződés teljesítése

A kezelés teljesítése céljából az Adatkezelő kezeli továbbá az Ön telefonszámát azért, hogy szükség esetén Önt értesíthesse, ill. Önnel időpontot egyeztessen. A telefonszám kezelése ugyanakkor nem feltétlenül szükséges a vizsgálatokhoz és kezelésekhez, viszont jelentős mértékben megkönnyíti, illetve felgyorsítja annak elvégzését.

Dr. Fazekas Kinga az előzőekben körülírt adatokat a fenti célokból a státuszfelvételtől és karton kiállítástól számított 50 évig, röntgen-felvételeket 10 évig kezeli, megőrzi.

A fogpótlási szolgáltatást is tartalmazó szerződések teljesítése kapcsán ezúton is felhívjuk a figyelmét, hogy a megrendelés teljesítése érdekében az Adatkezelő a következő személyes adatokat továbbítja a szerződéses fogtechnikai labor részére: páciens neve, kora, fogszíne, fogazatról készült fotó, minták, lenyomatok.

Dr.Fazekas Kinga szerződéses fogtechnikai laborpartnere a Kollár Csaba EV. Sükösd.

Külön is tájékoztatjuk, hogy a NEAK ORKA program (a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hivatalos receptíró programja) a páciens adataihoz hozzáférhet.

2.4. Fizetési kötelezettségek teljesítése

Dr. Fazekas Kinga által vezetett rendelőben az egyes beavatkozások, illetve a megrendelt szolgáltatások díjának a kifizetése vagy a pénztárnál (készpénzben) vagy banki átutalással történhet.

A vételár pénztárnál történő kifizetése esetén az Adatkezelő a fizetés lebonyolítása céljából a vevő következő személyes adatait kezeli:

 1. a) Nyugta adáskor nem szükséges személyes adatokat megadni.
 2. b) Készpénz fizetési számla kiállításkor: név, cím megadása.
 3. c) A vételár banki átutalással történő rendezése esetén az Adatkezelő a fizetés lebonyolítása, illetve nyomon követése céljából a páciens következő személyes adatait kezeli: név, bankszámlaszám, az utalás közleményében esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.
 4. d) Dr. Fazekas Kinga kihelyezett bankterminállal nem rendelkezik, úgyhogy bankkártyás fizetési lehetőség nincs.

A fenti adatokat a jelen pontban körülírt célból az Adatkezelő a teljesítésétől számított 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésével összefüggő bizonylatok 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek az Adatkezelő iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

A vételár kifizetésével vevő tudomásul vette és hozzájárul, hogy az Adatkezelő – Hartkontír Kft – külső vállalkozást bízott meg a könyvelés teljeskörű szolgáltatásával, aki a fent említett adatok nyilvántartása, kezelése, valamint továbbítása tekintetében eljár. Jogosultságait, kötelezettségeit a vonatkozó jogi rendelkezések szabályozzák.

2.5. Szerződés teljesítésével összefüggő panaszkezelés

Előfordulhat, hogy a páciensnek a rendelő szolgáltatásaival kapcsolatban kifogással óhajt élni (pl. garanciális vagy szavatossági kifogások), melyet személyesen jelezhet.

Az Adatkezelő a pácienssel kötött szerződésekkel összefüggésben felmerült reklamációk rendezése céljából a páciens következő személyes adatait kezeli: név, cím, telefonszáma és aláírása, valamint a páciens által a panasz bejelentése során megadott egyéb adatok, esetleges mellékletek (fotók, röntgen, lenyomatok, dokumentumok). Ha a reklamáció rendezése során a páciens és az Adatkezelő visszatérítésről, jóváírásról állapodnak meg, az Adatkezelő a páciens bankszámlaszámát is kezeli, ha a páciens a visszajáró összeget utalni kéri. Az adatkezelés jogalapja az adásvételi szerződés megfelelő teljesítése.

A reklamáció kezelésében, jogviták rendezésében közreműködik Dr. Kuncz Rozália, mint Dr. Fazekas Kinga jogi képviselője, aki eseti megbízás alapján Az Ügyvédi Tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII tv. rendelkezései értelmében, Dr. Fazekas Kinga nevében és érdekei védelmében járnak el.

Az Adatkezelő a fenti adatokat a reklamáció rendezése céljából a páciens panasztételének tisztázását követő 5 évig (polgári jogi igények elévülési ideje) kezeli. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a teljesítéssel összefüggő dokumentumok – különösen visszatérítés esetén – 7 év elteltéig megőrzésre kerülnek az iratmegőrzési kötelezettségére tekintettel.

3. Fényképkészítés

Dr Fazekas Kinga a fogpótlások készítéséhez szükség estén fényképet készít a páciens szájáról. A képek a fogtechnikai laboratóriumba kerülnek ahol a pótlás elkészítése után megsemmisítik őket. A rendelőben a képeket adathordozón rögzítjük és 5 évig megőrizzük.

4. Az Adatkezelő iratmegőrzési kötelezettsége

Az Adatkezelőt az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. §-ban foglalt megőrzési kötelezettség terheli a jogszabályban meghatározott bizonylatok, könyvek, nyilvántartások tekintetében.

Az Adatkezelőt iratmegőrzési kötelezettség terheli továbbá a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatok tekintetében.

Az iratmegőrzési kötelezettség következtében az adásvételi szerződéseket, a teljesítésükkel összefüggő dokumentumokat, bizonylatokat az Adatkezelő köteles megőrizni a szerződések teljesítésén alapuló adatkezelések megszűnése után is. A megőrzési kötelezettség keretében archivált dokumentumok átlagosan, a teljesítéstől számított 7 éven belül kerülnek megsemmisítésre.

A fenti adatkezelési tevékenység (eredeti dokumentáció archiválása keretében történő iratmegőrzés/tárolás) az

Adatkezelő jogi kötelezettségein alapul.

5. Az adatkezelő jogos igényeinek érvényesítése

Előfordulhat, hogy Ön Dr. Fazekas Kingának akár a rendelőben vagy akár a rendelő területén kívül kárt okoz. Ebben az esetben Dr. Fazekas Kinga a jogos kártérítési igényeinek érvényesítése érdekében kezelheti az Ön személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait, a bizonyítást megkönnyítő képfelvételeket. Az adatkezelés jogalapja ebben az esetben az adatkezelő jogos érdeke: Dr. Fazekas Kinga jogos kártérítési igényeinek érvényesítése. Az adatkezelés a polgári jogi igények elévüléséig (károkozástól számított 5 év), illetve a jogi eljárások lezárulásáig tart.

6. Adatbiztonság

Az adatbiztonság az összegyűjtött adatvagyon sérthetetlenségét, integritását, használhatóságát és bizalmasságát lehetővé tevő technológiák és szervezési módszerek összessége. Az adatbiztonság (data security) az informatikai biztonság (information security) részhalmaza, csupán az adatok műszaki, szervezési, technikai védelmét a középpontjába állító megközelítése. Valójában nem biztonsági, hanem védelmi kategória, nem egy elérendő cél (mint az információbiztonság és az informatikai biztonság), hanem az adatalany védelmének egy eszköze. A fogalom nem azonos az adatvédelem kifejezéssel, amely a személyes adatok kezelésével, védelmével kapcsolatos jogi szabályozás összessége.

6.1. Berendezések védelme

A rendelő működési idején kívül öt pontos zárakkal van védve, melyekhez kulcsos hozzáférhetőséggel csak az Adatkezelő és alkalmazottai tudnak hozzájutni. Az illetéktelen telepítések kizárása céljából az eszközöket működtető szoftverek jelszavas védelem alatt üzemelnek. A gépeken lévő adatok védelmét szünetmentes áramforrás, tűzvédelmét a helységben lévő tűzoltó készülék biztosítja.

6.2. Kommunikációs hálózat védelme

Az elektronikus adatfeldolgozó berendezések hálózatát a hálózat felől érkező betörések, támadások és kémprogramok ellen is védeni kell. Ennek érdekében a rendelőben két, egymástól független számítógép működik.
A receptíráshoz internetes hozzáférés szükséges, hogy a NEAK által működtetett program működhessen. A gép a hálózaton terjedő vírusok és kémprogramok elleni hálózati tűzfal üzemeltetésével van védve. A gép, valamint a receptíró program felhasználók szűrése és korlátozása céljából jelszóval korlátozott. A gépen víruskereső és megsemmisítő program is üzemel.

A másik gép nincs összekötve az internettel, így külső támadás nem érheti. Ezen a számítógépen vannak a röntgen adatok tárolva. A gép, valamint a röntgen program a felhasználók szűrése és korlátozása céljából jelszóval korlátozott.

6.3. Hozzáférések védelme

A felhasználásra jogosultak a jelszavas védelemmel tudnak bejutni a felhasználói felületekre.

6.4. Adathordozók védelme

Az objektumvédelem gondoskodik az adathordozók védelméről. Az adatok illetve a biztonsági mentések egymástól külön helyen, elzárva vannak tárolva. A már nem szükséges adatok vagy adathordozók felügyelten megsemmisítésre kerülnek.

6.5. Adatközlés, a kommunikáció titkosítása

Az adatok továbbításuk során több állomáson át kerülhetnek el a címzetthez. Az adatvédelem azt is jelenti, hogy a közbülső szereplők egyike sem manipulálhatja az adatokat, nem tekinthet be az adatokba, kizárólag a címzett. Ennek eszközei közé tartozik a jelszavas tömörítés, titkosítás, digitális aláírás alkalmazása.

6.6 Az adatkezelési folyamat folyamatos monitorozása

A teljes adatkezelési folyamat folyamatos felügyelete kiszűrheti a gyenge láncszemeket, felfedi az esetleges biztonsági réseket. Az Adatkezelő folyamatosan figyelemmel kíséri az adatutakat, javaslatot tesz a párhuzamosságok megszüntetésére, egyes adatkezelések tiltására, folyamatok átszervezésére. Javaslatára egyre újabb védelmi technikákat vezethetnek be, amellyel növelhető az adatkezelés biztonságossága.

7. Az érintett jogai:

Önt a törvényi feltételek megléte esetén, a GDPR 15-22. cikke alapján a következő jogok illetik meg az Adatkezelővel szemben:

 1. a) a hozzáféréshez való jog,
 2. b) a tájékoztatáshoz való jog,
 3. c) a helyesbítéshez való jog,
 4. d) a törléshez való jog,
 5. e) az adatkezelés korlátozásához való jog,
 6. f) az adatkezelés elleni tiltakozás joga (csak jogos érdek esetén),
 7. g) az adathordozhatósághoz való jog (csak szerződéses kapcsolat vagy hozzájárulás esetén).
 8. h) Ha a kezelés az Ön hozzájárulásán alapul, akkor Ön jogosult a hozzájárulást bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a hozzájárulás alapján a visszavonás időpontjáig elvégzett adatkezelés jogszerűségét.
 9. i) Panasztételhez való jog a felügyeleti szervnél – Önnek joga van a felügyeleti szervnél panaszt tenni, ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése nem jogszerű.

Az Adatkezelő tekintetében illetékes felügyeleti szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek elérhetőségei:

 • postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • fax: +36 (1) 391-1410
 • e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • honlap: http://naih.hu
 1. j) Bírósághoz fordulás joga: Ön jogosult bírósághoz fordulni, továbbá, ha a GDPR Adatkezelő által történő megsértése okán vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, jogosult kártérítési igényt érvényesíteni az Adatkezelővel szemben.

Ön valamennyi jogát gyakorolhatja személyesen, vagy postai úton való közléssel (postacím: 5540 Szarvas, Somogyi B. u. 28). Ehhez szükség lehet arra, hogy azonosítsa magát, ill. közreműködjön az azonosításában.

Adatkezelő jelen adatvédelmi politikája az érintett személyek számára egyben tájékoztatóul is szolgál, a rendelőben bármikor betekinthető. Észrevételek esetén bizalommal forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz.

A weboldalon található sütik (cookie-k) kezelése

A www.fazekasfogaszat.hu weboldal a testre szabott felhasználói élmény érdekében úgynevezett sütuiket (cookie-kat) használ. A sütik kis méretű adatfájlok, amik a felhasználó számítógépén tárolódnak el és céljuk a felhasználó azonosítása, nyomon követése az oldalon.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása, a belépés kezelése a weblap jelszavakkal védett területeire.

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása

Adatkezelés tervezett határideje: különböző, a süti leírásánál feltüntetve

A weblapon előforduló különböző sütik meghatározása:

 • PHPSESSID: weblaprendszer által kezelt, a titkosított oldalakra belépéshez szükséges, lejárat: tétlenségtől számított 30 perc
 • site_lang: a weblap nyelvi beállításához szükséges, lejárat: a látogatás megkezdésétől számított 1 hónap
 • admin_site_lang: weblaprendszer által kezelt, az adminisztrációs oldalak nyelvi beállításához szükséges, lejárat: a belépéstől számított 1 hónap
 • cookie-policy: a sütik használatát elfogadó ablak kezelése. Lejárat: az elfogadástól számított 30 nap.
 • popup-*: különböző figyelemfelkeltő szövegek megjelenítése. Lejárat: 1-365 nap.
 • AddThis Analytics (__atuvc, __atuvs): Az Oracle által készített analitikai és közösségi média megosztó eszköz. Lejáratok: __atuvc: látogatástól számított 1 év, __atuvs: a látogatástól számított 2 óra. Mivel ez harmadik fél által fejlesztett rendszer a sütik tartalma és lejárati ideje változhat, bővebb felvilágosítás a szolgáltatás honlapján talál: AddThis Privacy Policy

Azon felhasználók, akik első alkalommal látogatnak a honlapra a képernyő alsó részén egy felugró kis felirat tájékoztatja őket arról, hogy az oldal sütiket használ. A sütik használatához a felhasználó egy „Megértettem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

Dr.Fazekas Kinga Ildikó
Fog- és szájbetegségek szakorvosa
Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakorvosa
Vállalkozó magánorvos

Scroll to Top